ana-copy

Derece

Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu Yönetimi Bölümü Selçuk Üniversitesi 1992
Yüksek Lisans Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı Selçuk Üniversitesi 1995
Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı Selçuk Üniversitesi 2000

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :


Fidan, Mehmet (1995). Kitle İletişim Araçları ve Terör, Basında Terörün İncelenmesi ile ilgili Uygulamalı Bir Araştırma, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Danışman Doç.Dr.Orhan Gökçe)

Doktora Tezi/S Yeterlilik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi  Başlığı ve Danışman(lar)ı : 

Fidan, Mehmet (2000). Seçim Kampanyalarında Siyasi Partilerin Güvenirlilik Oluşturma Girişimleri; 1995 Genel Seçimleri Üzerine Kuramsal ve Ampirik Bir Çalışma, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Danışman Prof Dr.Orhan Gökçe)

Görevler : 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi 1993-1995
Arş.Gör. İletişim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi 1995-2000
Arş.Gör.Dr. İletişim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi 2000-2001

Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlilik Çalışmaları : 

Gülsünler, M.E., “Türkiye ve Almanya’daki Halkla İlişkiler Eğitiminin Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Yeni Bir Model Önerisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Doktora Programı, 2008.

Yonca, O., “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Polis İmajı ve Bu İmaja Etki Eden Faktörler: Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Doktora Programı, 2011.

Summak, M.E., “Küçük ve Ortaboy İşletmelerin İletişim Yönetimi Faaliyetleri Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Doktora Programı, 2011.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :  

Horzum, I., “Kurum Personelinin Kurum İmajı Oluşumundaki Rolü Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2002.

Çil, M.E, “Kurum Kimliği Süreci ve İşleyişi Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”,  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2002.

Kazaz, M., “Türk Televizyon Spor Programlarına Yönelik İçerik Analizi”; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2002.

Baydar, A., “Seçim Propagandaları ve Medya: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2003.

Uyar, E., “Kurum İmajının Oluşum Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2003.

Gülnezneol, A., “Televizyon Reklamlarının Çocuklar Üzerine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2004.

Kazaz, A., “Alışveriş Merkezlerindeki Reklam ve Halkla İlişkiler Çalışmalarının, Müşteri İlgi Düzeyinin Belirlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2005.

Çakmak, G., “İlköğretim Öğrencilerinin Öğretim Yaşantılarında Sözsüz İletişimin Bir Boyutu olarak “Dokunma” nın Öğretim Yaşantılarına Etkililiği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2005.

Tarhan, A., “Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Halkla İlişkilerin Rolü Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2005.

Altunbaş D., “İnternetin Önemi, Marka ve Hedef Kitle İletişimine Katkısı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2008.

Önay, B., “Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Açısından Yerel Yönetim Uygulamalarının Algılanışı Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2008.

Kılınçarslan, S., “İş Hayatındaki Kadının Giysi Seçimlerinde Renk Tercihi: Giresun Üniversitesi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2011.

İdari Görevler : 

  1. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 03.10.2001-07.11.2002
  2. Selçuk Üniversitesi İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı 22.12.2003-06.02.2007
  3. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Senato Üyeliği 26.02.2007-10.02.2008
  4. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 08.01.2008-01.04.2011
  5. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Senato Üyeliği 10.02.2011-

Eserleri:

Kitaplar

Fidan, M., “Siyasette Güvenilirlik İmajı”, Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları No:04, Konya, 2000.

Fidan, M., & Şimşek N., “Kurum Kültürü ve Liderlik”, Konya, Tablet Yayınları, 2005.

Fidan, M. &  Kalender, A.,, “Halkla İlişkiler”, Konya, Tablet Yayınları, 2008.

Fidan, M., “İletişim Kurmak İstiyorum”, Konya, Tablet Yayınları, 2009.

Fidan, M., “Renkler Sizi Çağırıyor” , Konya, 2011.

Kitapta Bölümler

Fidan, M., “Kitle İletişim Araçları ve Terör”, Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, ed. U.Demiray ve O Gökçe, 59-81, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005.

Fidan, M., “İletişim ve İkna”, İletişim Bilimine Giriş (7.Bölüm), Yaz. Orhan Gökçe, Yargı Yayınevi, Ankara 2008.

Kalender, A., & Fidan, M., “Halkla İlişkilerde Gelişim Süreci”, Halkla İlişkiler, 49-78, Konya, Tablet Yayınları, 2008.

Uluslararası ve Ulusal Bildiriler

Fidan, M., “Kitle İletişim Araçlarında Terör Olayları, P.K.K. Terörü Üzerine Bir Çalışma”, I. Uluslararası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Programı, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2000.

Fidan, M., “Seçim Kampanyalarında Siyasi Partilerin Güvenilirlik Oluşturma Girişimleri, 1999 Seçimleri Üzerine”, I. Ulusal İletişim Sempozyumu, İstanbul, 2000. 

Fidan, M., “Polis Hizmetlerinde Eğitim ve İletişim”, 21. Yüzyılda Polis Eğitim Sempozyumu, s. 973-982, 25-27 Ekim, Ankara, 2000.

Fidan, M., “Türkiye’de Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişiminde Temel Değerler Olarak: Kolektivizm, İşbirliği ve Toplumsal İlişkiler”, II. Ulusal İletişim Kongresi, s. 671-676, 23-25 Mayıs, İstanbul 2001.

Kaya, A.Y., & Şimşek, G., & Fidan, M., “İletişim Fakültelere Müfredatları ve Müfredat Birliğinin Sağlanması Gerekliliği”, 8.İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantısı, Konya, 2002.

Fidan, M., & Düşükcan, M., “Kıbrıs Planları ile ilgili Haberlerin Türk Basınında İşlenişi Üzerine Bir İnceleme”, IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, s. 327-334, 16-17 Ekim, Elazığ, 2003.

Fidan, M., “İletişim Şurası”, Kamu Yayıncılığı ve TRT Komisyonu, Ankara, 2003.

Fidan, M., & Altunbaş, H., “The Internet as in Puplic Relations Medium and Ethical Values”, International Conferance in Communication and Media Studies Ethics in Communication, Culture, Community, İdentity, Hosted by Eastern Mediterranean Universty, Faculty of Comunication and Media Studies on May 5-7, 2004.

Altunbaş, H., & Fidan, M., “The future of Advertising and Advertising Education in Turkey, 4’th International Conferance in Communication and Mass Media on 22-24 May, Athens, Greece, 2006. 

Fidan, M., & Altunbaş, H., “The Work About Increasıng of Public Relations Education in Turkey, 4’th International Conference on Communication and Mass Media on 22-24 May Athens, Greece, 2006.

Fidan, M., & Tarhan, A., “Bir Oyun Aracı Olarak İnternet ve Beyşehir Üzerine Yapılan Bir Araştırma”, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 375-385, Beyşehir 11-13  Mayıs 2006.

Fidan, M., & Gülsünler M.E., “İlaç Pazarlama Stratejilerinde Tıbbi Satış Temsilcisinin Rolü ve Önemi International Health and Hospital Administration Congress, Near East University, Vol:1, 975-982 p.p., Nicesria-TRNC, 01-03 June 2007.

Gülsünler, E., & Fidan, M., “Eğitim Sisteminde Etkin Öğrenmenin Yeri ve Önemi”, 4’th International Children and Communication Congress, October,22-24, 2007.

Gülsünler, E., & Fidan, M., “News Analaysis Against Turkish People in Germany”, 9’th Communication in the Milennium, Eskişehir, 23-26 May 2010.

Fidan, M., & Gülsünler, M.E., “An Emprical Work About The Use of Body Language In Intercultural Communication: Example of Turkey and Germany”, International Journal of Arts &Sciences (IJAS) , Gottenheim Germany, 28 Now-3Dec. 2010.

Fidan, M., & Gülsünler, M.E., “A Content Analyses About German Politicians Of Turkish Orign”, International Journal of Arts &Sciences (IJAS) , Gottenheim Germany, 28 Now-3Dec. 2010.

Fidan, M., & Gülsünler, M.E., “Effect of Leader Image in 2011 General Elections-Recep Tayip Erdoğan-Kemal Kılıçdaroğlu”, Journal of Arts &Sciences .Roma , 2012.

Fidan M., & Gülsünler M.E., “Reflection of Arab Spring Events In Africa On Turkish”, IJAS Conferences, Paris France, 16-19 April 2012, International Journal of Disciplinary Thought, ISNN 2156- 6992:2(4):13-21, 2012.

Fidan,M., Özer, Nuri Paşa, “Mısır’daki Siyasal Hareketliliğin Türk Basınına Yansıması”, Uluslararası Siyasal İletişim Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 21-23 Kasım 2013.

Fidan,M., “Siyasi Lider İmajının Etkili Oluşumunda Dinleme Becerilerinin Rolü ve Önemi”, Uluslararası Siyasal İletişim Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 21-23 Kasım 2013.

Fidan, M., & Gülsünler, M.E., “Dubai’s Destination Image in Turkish Public Opinion”, Second International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences, M.University, Dubai, 26-28 November 2013.

Fidan, M., “The Political Life and The Leader’s Image in Turkey”, Second International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences, M.University, Dubai, 26-28 November 2013.

Makaleler  

Fidan, M., “Demokrat Parti Dönemi Yönetiminde Halkla İlişkiler Anlayışı ve Uygulamaları”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.33-40, Temmuz 1999.

Can, A., & Fidan, M., & Kazaz, M., “Kamu ve Özel Televizyonlarda Habercilik Anlayışı: TRT ve İnter Star Üzerine Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:6 s.277-298, 2000.

Fidan M., & Summak, E., “Halkla İlişkilerde Kurumsal Fonksiyonlar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Sayı:4, s.35-44, 2000.

Fidan, M., & Summak, E., “İşletme Yönetimi Felsefesi Gelişimini Etkileyen İki Kavram: Marka ve İmaj Yönetimi”, Selçuk İletişim Dergisi Sayı:4, s.29-34, Temmuz 2001.

Fidan, M., “İmaj Analizi ile Kurum İçi Halkla İlişkiler Çalışmaları”, İstanbul İletişim Dergisi, Sayı:12, s.499-508, 2002.

Fidan, M., & Çil M.E., “Kurum Kimliği Sürecinin İşleyişinde Karar Verme Fonksiyonunun Yeri ve Önemi”, İstanbul İletişim Dergisi Sayı:12, s.509-520, 2002. 

Can, A., & Fidan, M., & Karaçor, S., & Aslan, İ., “Türkiye’nin İlk Fotoğrafçısı Hasan Behçet”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, s.134-142, 2003.

Fidan, M., & Koçak, A., “İletişim Çalışmalarında İçerik Çözümleme Yöntemi”, Maltepe Üniversitesi M.Y.O. Dergisi, s.17-28, 2003.

Fidan, M., & Gülsünler M.E., “Kurum Kimliğinde Kriz Yönetiminin Yeri ve Önemi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayı:10, s.465-475, 2003.

Fidan, M., “Halkla İlişkiler Aracı Olarak Internet ve Markaya Katkısı”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, s.153-160, Temmuz 2008.

Fidan, M., “İletişim İnsana Olan Saygı ve Sevgiden Geçer”, Konya Ticaret Borsası Dergisi, Sayı: 31, s. 51-53, Konya, 2009.

Fidan, M.,”İletişim Fakülteleri Öğrenci Harçları, Kontenjanları ve Giriş Puanları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:28, s.160-174, Bahar 2009.

Fidan, M. & Kılınçarslan, S., “Giresun Üniversitesindeki Çalışan Kadın Personelin Renklere Bakışı” , Gümüşhane İletişim Dergisi, Sayı 4 Yıl, 2012.

Projeler

Can, A., & Fidan, M., & Karaçor, S., & Aslan, İ., “Türkiye’nin İlk Fotoğrafçısı Hasan Behçet”

Gülsünler, M.E., “Türkiye ve Almanya’daki Halkla İlişkiler Eğitiminin Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Yeni Bir Model Önerisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Doktora Programı, 2008.  (Bap Projesi)

Doğanhisar Kaymakamlığı İş Verimliliği Araştırma Projesi (Mevka)

Sizi Anlıyoruz Projesi Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü (Mevka)

Afet Psikolojisi Projesi Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Mevka)

Kadın İşgücünün Verimliliğe Katılımı Bap Projesi

Ortaöğretime giden Ortaokul öğrencilerinin Eğitime Katılımı Karaman Başyayla İlçe Müdürlüğü ve Milli eğitim Bakanlığı Projesi

Diyarbakır, Gaziantep, Malatya İl Milli Eğitim Üst Kademe Yöneticilerinin Eğitimi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı